curator's statement


Με τον όρο αδράνεια, στη Φυσική, αναφερόμαστε στην ιδιότητα των σωμάτων να αντιστέκονται στην οποιαδήποτε μεταβολή της κινητικής τους κατάστασης. Η άρνηση προσαρμογής σε μια νέα κατάσταση χαρακτηρίζει όλα τα σώματα. 


Η αδράνεια διαπερνά την εποχή και την ολότητα της, δημιουργώντας μια εκτεταμένη ρωγμή στο ήδη δυσλειτουργικό σύστημα, που αποτυπώνεται με τη σειρά της και στον ψυχισμό του συνόλου. Οι πλέον αδρανοποιημένες λειτουργίες της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης αυτής του πολιτισμού, σχηματίζουν την εικόνα μιας νέας πραγματικότητας, που χαρακτηρίζεται από ολοκληρωτική υποδούλωση, τόσο της τέχνη όσο και των καλλιτεχνών. Ο δημιουργός, μέσω του έργου του, χάριν του τρόπου σκέψης, του συναισθήματος και της ενσυναίσθησης, της βούλησης και της εφευρετικότητάς του, σχεδιάζει, φαντάζεται και αποτολμά τη δημιουργία νέων πραγματικοτήτων. Αυτές μετατρέπονται στη συνέχεια στις απαραίτητες λεπτομέρειες μιας δημιουργικής εσωτερικής ρήξης της κοινωνίας με το παρελθόν της που αποτελούν όμως λεπτομέρειες ζωτικής σημασίας για το άτομο στο παρόν. Ένας κόσμος βουβός, δίχως καλλιτέχνες και ίχνος νοήματος ξεδιπλώνεται μπροστά μας, καθώς το καλλιτεχνικό φάσμα πολεμάται, εξαθλιώνεται και αποπροσανατολίζεται. Αυτή η εξέλιξη επαναπροσδιορίζει τον καλλιτέχνη και το ρόλο του στην κοινωνία. Βιώσιμη είναι η κοινωνία, που καταφέρνει να υπάρχει για γενεές και γενεές, που έχει τη δυνατότητα να βλέπει αρκετά μακριά, που είναι αρκετά ευέλικτη και σοφή, ώστε να αναθεωρεί τον εαυτό της.


Με το lockdown της άνοιξης μας δόθηκε ακούσια ο “χρόνος”, μια ανεκτίμητη ευκαιρία συνομιλίας και βαθύτερης επικοινωνίας με τον εαυτό μας. Αυτή η κίνηση προς τα μέσα δημιούργησε μια αντίστροφη κίνηση προς τα έξω, προς το υπαρκτό και τη δυνατότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Στην παρούσα έκθεση αυτός ο χρόνος ενσαρκώνεται και φωτίζεται μέσα από ένα πρίσμα 25 σύγχρονων εικαστικών σε ένα χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων, στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα σε μια περίοδο πολύ έντονης καταστολής, όπου η φυσική κίνηση αναστέλλεται, η δράση “αδράνεια” απευλευθερώνεται από την επιβολή μιας ψηφιακής ζωής και καταφέρνει σε φυσικό χώρο να απομυθοποιήσει το διαχρονικό και πανανθρώπινο φόβο, δηλώνοντας ένα αισθητηριακό «παρών».


"ένας καλλιτεχνικός διάλογος 25 εικαστικών σε ένα χώρο 2.000 τ.μ στη καρδιά της Αθήνας"

συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:


Αναστασία Ειρήνη Ντιούδη 

Αναστασία Παπαλεωνίδα

Angelos Akrida

Αθηνά Κανελλοπούλου

Βασιλική Κούκου

Βlaqk (simek & greg papagregoriou)

Don Forty

Ελένη Ζερβού

Ελίζα Κρικώνη

Iakovos Volkov

Ιωάννης Αυγουστής

Jola 818

Λυδία Δημητριάδη

Λυδία Μιλίγκου

Μαριλένα Κρανιώτη

Onebran

P1mp kardashian

Παναγιώτης Βασιλείου

Robert Seikon

Senor

Tarta Ross

The Krank

Τίμοθυ Λασκαράτος

Yiannis pappas


επιμέλεια The Krank

Αθήνα 2020φιλοξενία:


curator's statement


The term inertia, in physics, refers to the ability of bodies to resist any change of their kinetic state. The denial to adapt to a new situation characterizes all bodies. 


Inaction penetrates the era and its totality, creating an extensive crack in the already dysfunctional system, which in turn is reflected in the state of mind of the whole. The most inactive functions of society, including that of culture, form the image of a new reality, characterized by total enslavement of both art and artists. The creator, through one’s work, for the sake of one’s way of thinking, feeling, and empathy, their will, and ingenuity, designs, imagines and dares to create new realities, which are then transformed into the necessary details for a creative internal conflict of society with her past and at the same time, details that are vital to the individual in the present. A silent world, without artists and a trace of meaning, unfolds in front of us, as the artistic spectrum is being fought, deprived, and disoriented. This turn redefines the artist and his role in society. A society is considered sustainable only when it manages to exist for many generations, while focused on the big picture staying flexible and self-corrective.


During the lockdown, we were unintentionally given "time", a priceless opportunity to have a conversation and deepen communication with ourselves. This inwards action created an inverse outwards action, towards the existent and the aspect of human existence. In the present exhibition, this “time” is embodied and spotlighted through the prism of 25 contemporary artists in an area of 2,000 square meters, in the center of Athens. In a period of an intense suppression, where physical activity is suspending, the action "inertia" is released from the imposition of digital life and manages in a natural space to demystify the timeless and universal fear, declaring a sensory "present"."an artistic dialogue of 25 visual artists in a 2.000m2 urban space in the heart of Athens"


participating artists:


anastasia-eirini ntioudi 

anastasia papaleonida

angelos akrida

athina kanelopoulou

blaqk (simek & greg papagregoriou)

don forty

eleni zervou

eliza krikoni

iakovos volkov

ioannis augoustis

jola 818

lydia dimitriadi

lydia miligkou

marilena kranioti

onebran

p1mp kardashian

panagiotis vasileiou

robert seikon

senor

tarta ross

the krank

timothy laskaratos

vassiliki koukou

yiannis pappas


curated by the krank

Athens 2020hosted at: